Унаа тэрэгний адислал

Санваартан эсвэл тахилч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.
Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.
Библи cудрын богино эшлэлийг уншина:
Эзэн бидэнд ийн айлдав: «Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.» (Иохан 146 ).
Эсвэл:
Эзэн бидэнд ийн айлдав: 37-“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Тэнгэрбурхан Эзэнээ хайрла”. 38Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. 39Удаах нь “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэнтэй адил юм. 40Энэ хоёр тушаал дээр бүх Хууль болоод Эш үзүүлэгчид тулгуурладаг юм гэлээ. (Mатай 22:37-40).

Адислалын залбирал
Санваартан эсвэл тахилч гараа сунгаад адислалын залбирлыг уншина:
Аяа, төгс хүчит Тэнгэрбурхан, тэнгэр газрыг бүтээгч минь. Та билиг ухаанаараа хүмүүн төрөлхтөнд агуу их, туйлын сайхан бүтээлүүдийг бүтээхийг даатгасан билээ.
Энэхүү унаа тэргийг хэрэглэх хүмүүсийн төлөө танаас бид залбиран гуйж байна:
Тэд аян замдаа аюулгүй амар сайн яваасай.
Бусдын аюулгүй байдлын төлөө тэд анхаарал болгоомжтой яваасай.
Ажил руугаа эсвэл амралтаараа явахдаа аян замынхаа анд нөхөр болох Христийг тэд таниасай.
Тэрээр үүрд мөнх оршин хаанчилдаг билээ.
Хариу: Амэн.
Санваартан эсвэл тахилч нь унаа тэрэг дээр ус цавдана.