Шинэ гэрийн адислал

Нээлт
Гэрийн адислал нь гэр бүлийн баяр гэсэн утгатай тул уг зан үйлийг дуу эсвэл хөгжмөөр эхлүүлэх боломжтой.
Санваартан эсвэл тахилч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:

Энэхүү гэр болон тэнд амьдрагсад
Эзэнийн нэр алдраар амар амгалан байх болтугай.
Хариу: Амэн.
Санваартан эсвэл тахилч нь энэхүү зан үйлийг эхлүүлэхээр дор дурдсан үгсээр аль эсвэл ижил утгатай үгээр ийн хэлнэ:
Есүс Христ Цэвэр охин Мариагаас мэндлэхдээ бидний дунд оршихоор таалсан билээ.
Тэрээр энэхүү гэрт ороод, энэ шинэ гэрийг өөрийн
оршихуйгаар адислахын төлөө түүнд чин сүсэгтэйгээр хандан залбирцгаая :
Есүс Христ та нарын дунд орших болтугай.
Тэрээр та нарын доторх ахан дүүсийн барилдлагыг тэтгэн дэмжих болтугай.
Тэрээр та нарын баяр хөөрийг хуваалцаж, зовлон зүдгүүрийг арилгах болтугай.
Мөн та нарыг Есүс Христийн үлгэр дууриал ба тушаалуудаар удирдуулах болтугай.
Есүс Христийн сайхан үнэрийг алсын алсад анхилуулахын төлөө та нар өөрсдийн шинэ гэрийг амар амгалангийн орон болготугай.
Итгэл бишрэлийн үг хэмээн хэлнэ.
Тэнгэрбурханы үгийн тунхаглал
Гэр бүлийн нэг гишүүн (эсвэл санваартан) дор дурдсан эшлэлийг уншина:
Тэр үед Есүс ийн айлдав : 8Ямар ч хотод та нар очсон, хэрэв та нарыг тэд хүлээн авбал, өмнө чинь юу ч тавьсан, түүнийг ид. 9Тэнд өвчтэй хүмүүсийг нь эдгээ. Тэдэнд “Тэнгэрбурханы хаанчлал та нарт ойрхон байна” гэж хэлэгтүн. (Лук 10:8-9).
Хариу дууллыг дуулж болно.
Санваартан эсвэл тахилч нь богино номлолыг үйлдэнэ.
Нийтийн залбирал
Биднийг сахин хамгаалдаг Гэгээнтнүүдийн даатгал залбирлаар уламжлан Эзэн Есүс Христ энэхүү гэрийг адислахыг бид түүнээс залбиран гуйж байна.
Эзэн минь, өршөөгөөрэй. Эзэн минь, өршөөгөөрэй.
Христ минь, өршөөгөөрэй. Христ минь, өршөөгөөрэй.
Эзэн минь, өршөөгөөрэй. Эзэн минь, өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы Ариун Эх минь,
бидний төлөө залбирна уу.
Микаел гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Тэнгэрбурханы гэгээн элч нар,
бидний төлөө залбирна уу.
Иохан Баптист гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Иосеф гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Петр, Паул гэгээнтнүүд, бидний төлөө залбирна уу.
Эзэний хамаг элч гэгээнтнүүд,
бидний төлөө залбирна уу.
Тэнгэрбурханы хамаг гэгээнтнүүд,
бидний төлөө залбирна уу.
Есүс, амьд Тэнгэрбурханы Хүү,
та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Та бидний дунд бидний дунд оршихоор таалсан тул биднийг өршөөн сонсоно уу.
Та Назаретын гэрт Иосеф Мариа нарын хамт амьдарсан тул биднийг өршөөн сонсоно уу.
Та Симон Петрийн гэрт хоносон тул
биднийг өршөөн сонсоно уу.
Та гэм нүгэлтнүүдийн гэрт очсон тул
биднийг өршөөн сонсоно уу.
Та Лазар, Марта, Мариа нарын гэрийг адисласан тул биднийг өршөөн сонсоно уу.
Дор дурдсан зориулахуй гуйлтыг эсвэл өөр бусад тохиромжтой зориулахуй гуйлтыг гэр бүлийн нэг эсвэл зарим гишүүд уншиж болно.
Энэхүү гэрийн оршин суугчдын дэргэд байж, тэднийг өөрийн замаар та удирдан зална уу.
Хариу: Та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Сэтгэлийн их түгшүүрээс та биднийг хамгаалж, сэтгэлийг маань бусдын зовлон шаналлын өмнө нээнэ үү.
Хариу: Та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Бидний эх орон болон энэ дэлхий ертөнцөд амар амгалан ба шударга ёсыг та хайрлана уу.
Хариу: Та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Эх орноосоо алс хол яваа хүмүүст газар нутаг, орон байр, найз нөхдийг та хайрлана уу.
Хариу: Та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Өөрсдийн гэрийг найрамдалтай бөгөөд зочломтгой газар орон болгохыг та бидэнд сургана уу.
Хариу: Та биднийг өршөөн сонсоно уу.
Христ минь, биднийг сонсоно уу.
Хариу: Христ минь, биднийг сонсоно уу.
Христ минь, биднийг өршөөн сонсоно уу.
Хариу: Христ минь, биднийг өршөөн сонсоно уу.
Дараа нь санваартан эсвэл тахилч гараа хавсран ийнхүү тод хэлнэ:
Авралын сургаалаар суралцсан ба тэнгэрлэг тогтоолоор төлөвшсөн бид ийн зүрхлэн хэлье :
Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ, таны нэр алдар эрхэм дээд байх болтугай. Таны хаанчлал орших болтугай. Тэнгэр дэх таны дур таалал дэлхийд ч биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлана уу. Бид бусдыг уучилдгийн адил биднийг өршөөнө үү. Биднийг сорилтонд оруулалгүй, харин хорон муу бүхнээс гэтэлгэн соёрхоно уу.
Учир нь, хаанчлал, ид хүчин ба сүр жавхлан танд үүрд мөнх байдаг билээ.

Адислалын залбирал
Санваартан эсвэл тахилч адислалын залбирлыг уншина:
Аяа Эзэн Есүс Христ минь, энэхүү шинэ гэрээ мялаалгаж буй зардас нарынхаа залбирлыг та өршөөн сонсоно уу.
Энд амьдрагч бүхэн танд хоргодох болтугай.
Гэрээсээ гарах бүрт нь та тэдний аян замын анд нөхөр болох болтугай.
Эцэгийнхээ гэрт очоод, таны бэлтгэсэн орон гэрийг олох өдрийг хүртэл гэртээ ирэх бүрт нь та тэдний гэрийн сахигч бат эзэн болох болтугай.
Та үүрд мөнх оршин хаанчилдаг билээ.
Хариу: Амэн.

Ус цавдах зан үйл
Ширээн дээр ваартай ус болон модны мөчрийг тавина. Усыг адислаагүй тохиолдолд, санваартан эсвэл тахилч ийн хэлнэ:
Аяа, Тэнгэрбурхан Эцэг минь, хамаг амьдралын эх булаг ба хамаг ариуслын үндэс минь.
Амьдруулах ба ариусгах усыг та хүмүүн төрөлхтөнд хайрласан билээ.
Энэхүү ус ариун угаалын хишиг ивээлийг бидний дотор сэргээж, энэ айлын төлөө таны адислалын бэлгэ тэмдэг болохын тулд та түүнийг адислана уу.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Хариу: Амэн.
Усыг адисласан тохиолдолд, санваартан эсвэл тахилч ийн хэлнэ:
Христ Эзэний үхэл ба амилалтаар цагаатгагдсан та нарт энэхүү адислагдсан ус Христийн доторх ариун угаалыг тань эргэн сануулах болтугай.
Хариу: Амэн.
Бүгд загалмайн тэмдгээр загалмайлахаар усыг авна. Үүний дараа санваартан эсвэл тахилч наанадаж, гэрийн эзэнтэй хамт гэрт ус цавдана.

Загалмайн хүндэтгэл
Гэрийн эзэн загалмайг тохиромжтой газарт байрлуулна. Тэр үед дор дурдсан шад дууллыг бүгд уншина.
Аяа, Эзэн минь, таны Загалмайг бид шүтэн биширч, таны ариун амилалтыг магтан алдаршуулдаг билээ.
Харагтун, модны ач буянаар баяр баясгалан дэлхий ертөнцөд ирсэн билээ.

Цэвэр охин Мариагийн хүндэтгэл
Цэвэр охин Мариагийн хөргийг байрлуулах бол дээр дурдсантай адил үйлдэнэ. Тэр үед “Амар амгалан Мариа минь ээ” эсвэл Мариагийн аль нэгэн залбирлыг уншна. Тухайлбал: “Магтана (Лук 1:47-55)” эсвэл “Таны ивээл дор”.

Төгсгөл
Өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ. Түүн дээр Тэнгэрбурханы амар амгалан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэр алдраар орших болтугай.
Хариу: Амэн.
Төгсгөхөд дуу дуулах нь тохиромжтой.