Аяны адислал

Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.
Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.
Библи cудрын богино эшлэлийг уншина:
Эзэн бидэнд ийн айлдав: «Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй» (Иохан 14:6).
Санваартан эсвэл тахилч энэхүү залбирлыг уншина:
Энэхэн ертөнцийн хувирал өөрчлөлтийн дунд Тэнгэрбурханы ивээл дор цаг ямагт бид амьд явахын тулд тэрээр бидэнд хамаг тэнгэрлэг адислалыг соёрхож, бидний аян замыг өлзийтэй болгох болтугай.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Хариу: Амэн.