Өвчтэй хүмүүсийн адислал

Ёслолын удирдагч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.

Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.
Библи cудрын богино эшлэлийг уншина:
28Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая. 29Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. (Матай 11:28-29).
Ёслолын удирдагч нь санваартны эсвэл тахилчийн хэргэмтэй бол өвчтэй хүний тэргүүн дээр мутраа тавиад адислалын залбирлыг уншина:
Аяа, төгс хүчит мөнхийн Тэнгэрбурхан Эзэн, ариун Эцэг минь, та өөрийн адислалаар бидний сул дорой мөн чанарыг өргөн тэтгэдэг билээ.
Таны зардас
Н. тахимдуу сэтгэлээр таны ариун нандин нэр алдрыг ерөөхийн тулд та нигүүлсэнгүй мэлмийгээрээ түүнийг ивээн соёрхож, түүн доторх хамаг хорон мууг даран сөнөөж, түүнийг эдгээн босгоно уу хэмээн танаас бид залбиран гуйж байна.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.

Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, X Ариун Сүнс таныг адислах болтугай.
Хариу: Амэн.
Хураангуй хэлбэр
Санваартан эсвэл тахилч энэхүү хураангуй залбирлыг уншиж болно:
Тэнгэрбурхан ганц Эзэн, ганц Цагаатгагч Тэрбээр таны биеийг сахин хамгаалж, таны сүнсийг энэрэн аварч, таныг мөнх амьдрал руу удирдан залах болтугай.

Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс таныг адислах болтугай.
Хариу: Амэн.