Өндөр настнуудын адислал

Ёслолын удирдагч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.
Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.

Библи cудрын богино эшлэлийг уншина:
7Ах дүү нар аа, Эзэнийг ирэх хүртэл тэвчээртэй байгтун. Харагтун, тариачин хөрсний үнэт бүтээгдэхүүнийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтож орох бороог ортол тэсвэртэйгээр хүлээдэг юм. 8Та нар ч бас тэвчээртэй бай. Эзэний ирэх ойртсон тул зүрхээ чангал. (Иаков 5:7-8).

Ёслолын удирдагч нь санваартны эсвэл тахилчийн хэргэмтэй бол өндөр настнуудын тэргүүн дээр гараа тавиад адислалын залбирлыг уншина:
Аяа, төгс хүчит Тэнгэрбурхан минь, та зардас нартаа өндөр насыг хайрласан тул өөрийн адислалыг хүртээнэ үү.
Тэд зүрх сэтгэлдээ таны оршихуйг мэдрэх болтугай.
Тэд өнгөрсөн цагийг харахдаа таны энэрэл өршөөлийн төлөө баясах болтугай.
Тэд ирээдүй цагийг үзэхдээ итгэл бишрэл ба горьдол найдварын дотор тууштай сэтгэлээр хичээн зүтгэх болтугай.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Хариу: Амэн.

Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс таныг (та нарыг) адислах болтугай.

Хариу: Амэн.

Хураангуй хэлбэр

Санваартан эсвэл тахилч энэхүү хураангуй залбирлыг уншиж болно:
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан ер хэнийг ч үл орхих ба өөрийн үр хүүхдийг өндөр насыг насалтал нь эцгийн хайр халамжаар сахин хамгаалдаг тул Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэр алдраар таныг (та нарыг) адислах болтугай.
Хариу: Амэн.