Амаржсанаас хойших эхийн адислал

Санваартан эсвэл тахилч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Эзэний нэр алдар ерөөлтэй байх болтугай.
Хариу: Одоо болон үүрд мөнх байх болтугай.
Гэр бүлийн нэг гишүүн (эсвэл санваартан) Библи судрын энэхүү эшлэлийг уншина:
21Эмэгтэй хүн төрөхдөө гунигладаг. Яагаад гэвэл цаг нь ирсэн юм. Харин хүүхдээ төрүүлэхдээ, ертөнцөд нэгэн хүн мэндэлсэнд баярлан дахиж зовлонгоо санадаггүй. (Иохан 16:21).
Санваартан эсвэл тахилч энэхүү хураангуй залбирлыг уншиж болно:
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эзэн цорын ганц Хүүгийнхээ мэндлэлтээр уламжлан энэхэн дэлхий ертөнцөд баяр баясгаланг хайрласан билээ.
Хүүхдийн билигт хишгийг хүртсэн тул Эзэний дотор та (чи) удаан жаргаарай.
Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, X Ариун Сүнс таныг (чамайг) адислах болтугай.
Хариу: Амэн.