Амаржихаас өмнөх эхийн адислал

Санваартан эсвэл тахилч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.
Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.
Гэр бүлийн нэг гишүүн (эсвэл санваартан) Библи судрын энэхүү эшлэлийг уншина :
41Елизабет Мариагийн мэндийг сонсмогц хэвлий дэх хүүхэд нь хөдлөв. Елизабет Ариун Сүнсээр дүүрч, 42чанга дуугаар хашхиран -Эмэгтэйчүүдийн дундаас ерөөлтэй нь чи мөн. Хэвлий дэх үр чинь ерөөлтэй еэ! (Лук 14:1-42).
Санваартан эсвэл тахилч энэхүү хураангуй залбирлыг уншиж болно:
Цэвэр Охин Мариагийн тэнгэрлэг эх болохуйгаар уламжлан Тэнгэрбурхан энэхэн дэлхий ертөнцөд баяр баясгаланг хайрласан билээ.
Тэрээр таны (чиний) зүрх сэтгэлийг шинэ хүүхдийн баяр баясгалангаар бялхааж, таныг (чамайг) болон таны (чиний) хэвлий дэх үрийг эрүүл саруулаар сахин хамгаалах болтугай.
Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс таныг (чамайг) адислах болтугай.
Хариу: Амэн.