Гэр бүлийн адислал

Нээлтийн зан үйл
Загалмайн тэмдгээр загалмайлсны дараа санваартан эсвэл тахилч цугларсан гэр бүлд хандан ийн хэлнэ:
Тэнгэрбурхан бидний Эцэг, Есүс Христ Эзэний амар амгалан ба хишиг ивээл та нартай хамт байх болтугай.
Хариу: Тэнгэрбурхан үүрд мөнх ерөөлтэй еэ.
Гэр бүлийн нэг гишүүн (эсвэл санваартан) Библи судрын эшлэлийг уншина:
1Иймд та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагадаа зүй зохистой явахыг Эзэний хоригдол би хичээнгүйлэн ятгая. 2Ингэхдээ аливаа төлөв даруу байдлаар бөгөөд дөлгөөн сэтгэлээр хайр дотор бие биеэ хүлцэн тэвчиж, 3амар тайвны хүлээс дотор Сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээгтүн. 4Та нар өөрсдийнхөө дуудлагын нэг найдвар дотор дуудагдсаны адил нэг бие, нэг Сүнс, 5нэг Эзэн, нэг итгэл, нэг ариун угаал, 6нэг Тэнгэрбурхан байна. Тэр бол бүгдийн Эцэг бөгөөд бүгдийн дээр бүгдээр дамжуулан бүгдийн дотор байдаг. (Ефес 4:1-6).
Санваартан эсвэл тахилч богино номлолыг үйлдэж болно.
Нийтийн залбирал
Биднийг сахин хамгаалдаг Гэгээнтнүүдийн даатгал залбирлаар уламжлан Эзэн Есүс Христийн энэрэл өршөөлд бие биеэ даатган залбирцгаая.
Эзэн минь, өршөөгөөрэй. Эзэн минь, өршөөгөөрэй.
Христ минь, өршөөгөөрэй. Христ минь, өршөөгөөрэй.
Эзэн минь, өршөөгөөрэй. Эзэн минь, өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы Ариун Эх минь, бидний төлөө залбирна уу.
Микаел гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Тэнгэрбурханы гэгээн элч нар, бидний төлөө залбирна уу.
Иохан Баптист гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Иосеф гэгээнтэн, бидний төлөө залбирна уу.
Петр, Паул гэгээнтнүүд, бидний төлөө залбирна уу.
Эзэний хамаг элч гэгээнтнүүд, бидний төлөө залбирна уу.
Тэнгэрбурханы хамаг гэгээнтнүүд,
бидний төлөө залбирна уу.
Эзэн минь, биднийг өршөөнө үү,
биднийг ангижруулна уу.
Эзэн минь, та хорон муу бүхнээс,
биднийг ангижруулна уу.
Эзэн минь, та хамаг гэм нүглээс
биднийг ангижруулна уу.
Эзэн минь, та мөнх үхлээс биднийг ангижруулна уу.
Дараа нь санваартан гараа хавсран ийнхүү тод хэлнэ:
Авралын сургаалаар суралцсан ба тэнгэрлэг тогтоолоор төлөвшсөн бид ийн зүрхлэн хэлье:
Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ, таны нэр алдар эрхэм дээд байх болтугай. Таны хаанчлал орших болтугай. Тэнгэр дэх таны дур таалал дэлхийд ч биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлана уу. Бид бусдыг уучилдгийн адил биднийг өршөөнө үү. Биднийг сорилтонд оруулалгүй, харин хорон муу бүхнээс гэтэлгэн соёрхоно уу.
Учир нь, хаанчлал, ид хүчин ба сүр жавхлан танд үүрд мөнх байдаг билээ.

 

Адислалын залбирал
Санваартан гэр бүлийн гишүүн дээр гараа сунгаад адислалын залбирлыг уншина:
Аяа Тэнгэрбурхан Эцэг минь, таны Хүү хүмүүний гэр бүлд амьдарч, түүний жаргал зовлонг хуваалцсан нь таны дур таалал байсан тул таныг бид ерөөдөг.
Энэхүү гэр бүлийн төлөө бид залбирч байна:
та түүнийг ивээлдээ багтааж, өөрийн хишиг ивээлээр
бэхжүүлж, баяр баясгалантай болгож, амар амгалангаа соёрхоно уу.
Зовлон зүдгүүрийн үед энэхүү гэр бүлийн гишүүд бие биеэ өргөн тэтгэхэд та тэдэнд туслана уу.
Та Хүүгийнхээ үлгэр дууриалаар эв нэгдэл ба энэрэл хайрын дотор тэднийг амьд явуулна уу.
Тэрээр үүрд мөнх оршин хаанчилдаг билээ.
Хариу: Амэн.
Үг хэлэлгүйгээр санваартан эсвэл тахилч адислагдсан усаар цугларсан гэр бүлийг цавдаж болно.
Төгсгөл
Эзэн Есүс Назарет тосгонд гэр бүлтэйгээ хамт амьдарч байсан тул тэрээр та нарын гэр бүлийг үүрд мөнх сахин хамгаалж, хорон муу бүхнээс гэтэлгэж, та нарыг нэг энэрэл хайр, нэг зүрх сэтгэл болгон соёрхтугай.
Хариу: Амэн.
Төгсгөхөд дуу дуулах нь тохиромжтой.