Зоогийн дараах адислал

Төгс хүчит Тэнгэрбурхан минь. Таны хайрласан хамаг билигт хишгийн төлөө бид танд талархаж байна. Та үүрд мөнхөд оршин хаанчилдаг билээ. Амэн.
У. Тэнгэрбурхан өөрийн амар амгаланг болон
Н. Мөнх амьдралыг бидэнд хайрлах болтугай. Амэн.