Зоогийн өмнөх адислал

Аяа, Эзэн минь, та биднийг болон таны өгөөмөр билгээс хүлээн авах энэхүү зоогийг адислана уу. Есүс Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай. Амэн.
Үдийн зоогийн өмнө:
Мөнхийн сүр жавхлант Хаан минь, та биднийг тэнгэрийн зоогт уригдагсад болгох болтугай. Амэн.
Оройн зоогийн өмнө:
Мөнхийн сүр жавхлант Хаан минь, та биднийг мөнх амьдралын зоогт удирдан залах болтугай. Амэн.