Хүний адислал

Аливаа нөхцөлд санваартан эсвэл тахилч нь нэг эсвэл олон хүнийг адислаж болно. Тэр түүний дээр эсвэл тэдний дээр гараа сунгаад ийн хэлнэ:
Эзэн таныг (чамайг/та нарыг) адислаж, сахин хамгаалах болтугай.
Хариу: Амэн.
Тэрээр тан руу (чам руу/та нар руу) өөрийн нүүр царайг өргөн, танд (чамд/та нарт) амар амгалангаа хайрлах болтугай.
Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс таныг (чамайг/та нарыг) адислах болтугай.
Хариу: Амэн.
Эсвэл:
Есүс Христ бидний Эзэний хишиг ивээл, Тэнгэрбурханы энэрэл хайр, Ариун Сүнсний эв нэгдэл тантай (чамтай/та нартай) хамт байх болтугай.
Хариу: Таны амь сүнстэй хамт байх болтугай.
Төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс таныг (чамайг/та нарыг) адислах болтугай.
Хариу: Амэн.