Сүсэгтнүүдийн адислал

Эзэн та нарыг адислаж, сахин хамгаалах болтугай.
Хариу: Амэн.
Тэрээр та нарын дээр өөрийн нүүр царайг гийгүүлж, та нарыг өршөөх болтугай.
Хариу: Амэн.
Тэрээр та нар руу өөрийн нүүр царайг өргөн, та нарт амар амгалангаа хайрлах болтугай.
Хариу: Амэн.
Төгс хүчит Тэнгэрбурханы адислал Эцэг, Хүү, X Ариун Сүнс та нарын дээр буугаад,
та нартай хамт үргэлжид орших болтугай.
Хариу: Амэн.