Алдаршуулал

Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсэнд жавхланг эхэн цагт байсан
мэт аливаа цагт болготугай. Амэн.
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсийг магтан дуулъя. Урднаас
угтай, хэзээнээс хэвтэйгээр одоо болон үүрд мөнхөд
алдаршуулъя. Амэн.