Есүс, Мариа, Иосеф

Есүс, Мариа, Иосеф,
Миний бие сүнс, зүрх, амиа бүрэн өргөмүй.
Есүс, Мариа, Иосеф,
Амин эцэс болох цагт та надад тусалтугай!
Есүс, Мариа, Иосеф,
Таны нөмөрт сайн үхэх болтугай.
Таны нөмөрт
Таны нөмөрт сайн үхэх болтугай. Амэн.