Мөнх нойр

Эзэн минь, та түүнд (тэдэнд) мөнх нойрыг хайрлаж,
түүнийг (тэднийг) мөнхийн гэгээн гэрлээр гийгүүлнэ
үү. Тэр (тэд) амар амгаланд нойрсох болтугай. Амэн.