Аяа, сүсэгтэн олны хоньчин, Тэнгэрбурхан минь

Аяа, сүсэгтэн олны хоньчин бас удирдагч,
Тэнгэрбурхан минь. Шашныхаа тэргүүнээр
сонгогдсон (Нэр) зардсаа та ивээнэ үү. Түүнд
даатгагдсан ард олныхоо хамтаар тэрээр мөнх
амьдралыг хүртэхийн тулд тэднийг үг хэл ба үлгэр
дууриалаараа сургамжлах авьяас чадварыг та түүнд
хайрлана уу хэмээн танаас залбиран гуйж байна.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Амэн.