Аяа, Эзэн минь, бидэнд амар тайвны хишгийг хайрлан соёрхоно уу

Аяа, Эзэн минь. Та энэхүү өдрүүдэд амар тайвны
хишгийг бидэнд хайрлан соёрхоно уу. Тиймийн тул
таны өршөөлийн тусламжаар бид гэм нүглээсээ цаг
үргэлжид чөлөөлөгдөх ба алив тотгор түйтгэрээс
ангижирсан аюулгүйн дотор амьдрах болно.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай. Амэн.