Ган зуд тохиолдоход унших залбирал

Тэнгэрбурхан Эцэг минь.
Та бидний сүсэглэн гуйсныг ёсоор болгон соёрхож,
ган зудыг тонилготугай.
Та ган зудаас болж мал өлдөн тарга тэвээрэг алдсаныг
тэнхрүүлэн соёрхтугай.
Үүнийг бид Есүс Христ Эзэнээр уламжлан залбиран
гуйж байна. Тэрээр тантай болон Ариун Сүнсний
Төрөл бүри йн шалтгаан ы даатгал залбирал 261
хамт үүрд мөнхөд оршиж, хаанчилдаг Тэнгэрбурхан
билээ. Амэн.