Өвдсөн үеийн даатгал залбирал

Аяа, тэнгэрлэг Эмч ээ. Та сэтгэл санааны болон
бие цогсцын өвчнүүдийг цаг ямагт тайтгаруулж,
илаарьшуулахыг таалдаг тул зовлон зүдгүүрээ тэсэх
тэвсээр тэвчээрийг та надад хайрлан соёрхоно уу.
Та өөрийн хүчин чадлаар уламжлан миний шаналал,
миний тамирдлын туйлыг тайвшруулахаар үл
барам зөөлөн Есүс минь, та миний сүнсний шархыг
илаарьшуулна уу.
Хэдийгээр эдүгээ даатган залбирах нь бэрхтэй авч
би үүрд мөнхөд “таны дур таалал биелэх болтугай”
хэмээн хэлнэ. Амэн.