Шөнийн даатгал залбирал

Тэнгэрбурхан минь.
Би таныг шүтэн биширч, таныг хамаг зүрх сэтгэлээрээ
хайрладаг юм.
Намайг бүтээж, намайг Христийн сүсэгтэн болгосон
бөгөөд намайг энэ өдөр хамгаалсны тул би танд гүнээ
талархаж байна.
Миний үйлдсэн саар мууг та өршөөнө үү. Түүнчлэн
сайн үйл үйлдсэн бол та түүнийг өөртөө авна уу.
Миний нойрсох үеийг та хамгаалж, аливаа муу хорон
аюулаас гэтэлгэнэ үү.
Таны хишиг ивээл надад болон миний хайртай дотно
хүмүүст байх болтугай. Амэн.