Өргөл

Аяа, Эзэн минь. Та энэрэл хайрлаараа намайг бүтээж,
сүнс махан бие хоёрыг надад хайрлаж, танд үйлчлэх
хийгээд хөршдөө туслахыг надад тушаасан билээ.
Гэм нүгэлтэн боловч би эдүгээ зүрх сэтгэл, оюун
ухаанаа танд өргөн барья. Та тэдгээрийг магтаал ба
сүсгийн өргөл болгон хүлээн авна уу хэмээн танаас
гуйж байна. Aмэн.