Өглөө босох цагт хишиг ивээлийг мэдэх залбирал

Загалмайн тэмдэг
Тэнгэрбурхан Эзэн минь.
Та намайг энэ шөнө сахиж, энэ өдөр амьд явуулж,
өөрийн бүтээсэн сайхан зүйлсээ надад дахин үзүүлэх
болохоор энэхүү аугаа хишгийн тул би танд ачийг
хариулна.
Би энэ өдөр таны үнэн гэгээн гэрлийг гуйж байна.
Та энэхүү гэгээн гэрлээр миний ухаан санааг
сэнхрүүлэх замыг удирдан зааж, энэ өдөр намайг
мунхралаас аварна уу. Гэм нүгэлд унаваас Эзэн та
намайг түргэнээр босгон аварч, гэм нүглээ гэмших,
гэмээ засах, таныг санаж явахын хишгийг надад
хайрлана уу. Амэн.
Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ, Амар амгалан Мариа минь ээ,
Алдаршуулал.