Аяа, Эзэн минь. Та энэ гэрт морилно уу

Аяа, Эзэн минь. Та энэ гэрт морилж, эндээс хамаг
хорон муу сүнсийг тонилгоно уу хэмээн бид танаас
залбиран гуйж байна.
Бид амар тайванд байхын тулд ариун Элч нар тань
энд оршин байх болтугай. Түүнчлэн та биднийг
Төрөл бүри йн шалтгаан ы даатгал залбирал 255
адислах болтугай. Христ бидний Эзэнээр уламжлан
тийн болтугай. Амэн.