Төгс чадалт Тэнгэрбурхан

Төгс чадалт Тэнгэрбурхан минь. Сайн сайхан зүйлс
ба гоо сайхан бүтээлүүд нь таных билээ. Энэхэн
өдрийг таны алдраар баяртайгаар эхлүүлэх хийгээд
түүнийг танд болон ахан дүүстээ үйлчлэх үйлчлэлээр
хайраар дүүрэн биелүүлэхийг та бидэнд соёрхоно уу.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Амэн.