Бидний үйлдэх ажил үйл

(Тус даатгал залбирал нь бага өршөөлийг хүртээх эрхийг
багтаадаг.)
Аяа, Эзэн минь. Бидний хамаг даатгал залбирал
ба ажил үйл танаас цаг ямагт эхлэх бөгөөд танаар
төгсөхийн тулд бидний үйлдэх ажил үйлсийг та
өөрийн зөн билгээр удирдаж, өөрийн дэм тусламжаар
тэтгэнэ үү хэмээн бид танаас залбиран гуйж байна.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Амэн.