Тэнгэрийн элч

Тэнгэрлэг сайн сайхнаас намайг танд даатгасан
хайрт өмөглөгч Тэнгэрийн элч минь, Та (энэ
өдөр, энэ шөнө) намайг соён гийгүүлж, намайг
сахин хамгаалж, намайг удирдан зална уу. Амэн.