Рафаел гэгээнтэнд хандах даатгал залбирал

Тэнгэрбурхан Эзэн минь. Та дээдийн сахиулсан
Рафаел гэгээнтнийг бидэнд туслуулахаар илгээнэ үү.
Тэрээр таны сүр жавхлангийн сэнтийн өмнө зогсдог
хэмээн бид итгэдэг болохоор тэрээр бидний даатгал
залбирлыг танд өргөх болтугай. Амэн.