Хурганы хурим (Илчлэлт 19:1-2, 5-7)

Аллэлуяа!
Тэнгэрбурханд аврал нигүүлсэл, хүчин чадал, сүр
жавхлан байдаг юм.
Аллэлуяа!
Түүний шүүлт шулуун шударга ба үнэн зөв юм.
Аллэлуяа!
Эзэний зардас нар аа, багачууд, томчууд аа
Аллэлуяа!
Эзэнээс эмээгч та бүхэн Тэнгэрбурханыг магтагтун!
Аллэлуяа!
Бидний төгс хүчит Тэнгэрбурхан Эзэн хаанчилдаг
юм.
Аллэлуяа!
Бахдан хөөрч, баясан цэнгэж, түүнийг алдар-
шуулцгаая.
Аллэлуяа!
Хурганы хуримын өдөр боллоо.
Аллэлуяа!
Түүнд зориулан сүйт бүсгүй нь гоёжээ.
Аллэлуяа! Амэн.