Шүтэн бишрэх хэмээх магтаал (Илчлэлт 15:3-4)

Аяа, ертөнцийн Тэнгэрбурхан Эзэн минь. Таны
бүтээлүүд хэчнээн гайхалтай вэ!
Аяа, үндэстнүүдийн Хаан минь. Таны зам мөрүүд
шулуун шударга, үнэн зөв билээ!
Аяа, Эзэн минь. Хэн танаас айн эмээхгүй байж чадах
вэ? Хэн таны алдрын өмнө таныг алдаршуулахгүй
байж чадах вэ?
Тийм ээ, та гагц ариун гэгээн билээ!
Тийм ээ, бүх үндэстнүүд ирж, таны өмнө мөргөх
болно.
Тийм ээ, таны шүүлт илчлэгдсэн байсан билээ. Амэн.