Христ аврагч (1 Петр 2:21-24)

Бидний төлөөнөө Христ зовж, шаналсан юм.
Бид түүнийг дагахын тулд тэрээр бидний зам мөрийг
тавьсан юм.
Тэрээр гэм нүглийг огт үл үйлдсэн.
Түүний аманд заль мэхийг олж үл чадсан.
Доромжлогдсон атал тэрээр доромжлолоор үл
хариулсан юм.
Тамлагдсан атал тэрээр заналаар үл заналхийлсэн юм.
Тэрээр зөв шударгаар шүүх нэгэнд өөрийгөө даатгаж
өгсөн юм.
Гэм нүгэлдээ үхэж, биднийг шударга ёсын төлөө
амьдруулахын тул
Тэрээр бидний гэм нүглийг модон дээр өөрийн биед
үүрсэн юм
Түүний шарх биднийг илаарьшуулдаг юм. Амэн.