Итгэл бишрэлийн нууц (1 Тимот 3:16)

Христ бие махбодоор илчлэгдэж, Сүнсний дотор
зөвтгөгдөж, тэнгэр элч нарт үзэгдэж, үндэстнүүдэд
тунхаглагдаж, газар дэлхий дээр итгэн бишрэгдэж,
сүр жавхлангийн дотор дээш соёрхогдсон юм. Амэн.