Гэрлэлт ба Католик шашин

1. Католик ба Католик бус шашинтны хоорондох гэрлэлтийг зохих эрх бүхий Лам санваартан эсвэл Тахилч болон хоёр гэрчийн өмнө ёслон тэмдэглэдэг. Хоёр Католик бус шашинтны хоорондох гэрлэлт нь энэ дүрэмд хамаарахгүй.
2. Энэ агуулгад Католик шашинтан гэдэг нь Католик Шашинд Ариун угаал хүртсэн нэгэн гэсэн утгатай.
3. “Холилдсон гэрлэлт” гэдэг нь Католик ба Католик бус шашинтны хоорондох гэрлэлт юм. Католик Шашин нь дараах нөхцөлд иймэрхүү гэрлэлтэд албан ёсны зөвшөөрлийг өгөхөд бэлэн байна.
(a) Католик шашинтан нь католик итгэл бишрэлээ хамгаалах, католик Шашинд ариун угаалыг хүртээх, католик Шашны хүмүүжлээр хүмүүжүүлэх гэрлэлтээр төрөх [болзошгүй] хүүхэдтэй байх хүч чадлаараа бүхнийг хийхийн тулд чин сэтгэлийн амлалтыг ер нь бичгээр хийх хэрэгтэй. Түүнчлэн Католик бус шашинтан нь ханийнхаа амлалтыг ухамсарлах хэрэгтэй. Хэрэв энэ асуудлаар Католик бус шашинтан нь Католик шашинтны үүргийг ухамсартайгаар эсэргүүцвэл, тухайн бүх нөхцөлийг хамба ламд дамжуулна.
(б) Гэрлэлт нь Католик Сүмд болох ёстой. Тодорхой шалтгаанаар, түүнчлэн албан ёсны тусгай зөвшөөрлөөр Католик бус сүмд Католик бус шашинтантай хийх хүчин төгөлдөр гэрлэлтийг Католик шашинтан тохиролцож болно.
Тэмдэглэл : Гэрлэлтийн өдрөөс өмнө багадаа гурван сарын өмнө Сүмийн ахлагч Санваартанд мэдэгдэх нь гэрлэх гэж байгаа хүмүүсийн хувьд зохистой юм.