Загалмайн тэмдэг

Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний алдраар. Амэн.