Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Catholic Church
Католик Шашин
Тодорхойлолт:Ариун угаалаар
уламжлан Христийн Биед
хамаатай бүх үндэстнээс
цугтаа дуудагдсан тэдгээр
хүмүүсээс бүрддэг.