Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Charismsn.charisma
aвьяас билиг
Тодорхойлолт:Ариун Сүнсний өгөөмөр билигт хишгүүдэд, тухайлбал, 1 Коринт 12:6 -д дүрслэгдсэн эдгээх,
гайхамшгуудыг үйлдэх, зөгнөх, олон янзын хэлээр ярих, тэдгээр хэлүүдийг тайлбарлах, мэргэн ухааны үг, мэдлэгийн үг, гуйвшгүй итгэл бишрэл зэрэг билигт хишгүүдэд зориулагдсан нэр юм. Түүнчлэн Ариун Сүнсний билигт долоон хишгийг багтаадаг (310 дугаар асуултыг харна уу). Эдгээр бол удирдан чиглүүлэх, удирдан захирах, буяны үйлсийг үйлдэх, итгэл бишрэлийг тунхаглах онцгой билигт хишгүүд .