Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Catholic social teaching/social principles
Католик шашны нийгмийн сургаал номлол/нийгмийн зарчмууд
Тодорхойлолт:КАТОЛИК ШАШНЫ НИЙГМИЙН СУРГААЛ НОМЛОЛ
Энэ нь нийгмийн амьдралын зохион байгуулалт, хувь хүн болоод нийгмийн шударга ёсыг хүндэтгэх
хүндэтгэлийн тухай Шашны сургаал номлол юм. Дөрвөн үндсэн зарчим нь: бодгаль бие, нийтийн сайн сайхан, эв санааны нэгдэл, дэд харьяатын зарчим.