Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Catholicadj.Catholicus
Католик

[Catholic] Church - [Католик] Шашин
catholic social teaching/social principles - Католик шашны нийгмийн сургаал номлол/нийгмийн зарчмууд
catholicity of the Church - шашны бүх нийтийн байдал