Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Agnosticism
Агнотисизм
Тодорхойлолт:АГНОТИСИЗМ
(грек үг gnosis = мэдлэг): Тэнгэрбурханыг танин мэдэж чадахгүй гэх үзэл санаа. Тэнгэрбурханы оршихуйг тогтоож чадахгүй эсвэл Тэнгэрбурханыг баттай танин мэдэж чадахгүй учраас Тэнгэрбурханы оршихуйн талаарх асуултыг нээлттэй үлдээдэг байр сууринд зориулагдсан ерөнхий
ойлголт.