Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Twelve Apostlesn.apostolus
Арван хоёр элч
Тодорхойлолт:(грек үг apostolos = илгээгдсэн нэгэн, элч төлөөлөгч): Арван хоёр элч нарын нэрс нь ийм ажгуу. Эхлээд Петр гэгддэг Симон, түүний дүү Андрей, Зебедеен хүү Иаков, түүний дүү Иохан,
Филип, Бартоломай, Томас, татвар хураагч Матай, Алфайн хүү Иаков, Таддай, Зеалотын Симон болон Искариотын, Есүсээс урвасан Иудас болой. (Мт 10:2-4).