Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Religious freedomn.
Шашин шүтлэгийн эрх чөлөө
Тодорхойлолт:Энэ нь өөрийн ухамсрыг дагаж шашин шүтлэгээ сонгох, түүнийг сахин мөрдөх хувь хүний эрх юм. Шашин шүтлэгийн эрх чөлөөний хүлээн зөвшөөрөхүй гэдэг бол бүх шашин тэгш эсвэл адилхан үнэн гэж хэлж байгаа хэрэг биш.