Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Relicsn.reiquiae
шарил

veneration of relics - шарилын хүндэтгэл
Тодорхойлолт:ШАРИЛ
Энэ нь гэгээнтнүүдийн бие махбодын эсвэл тэдний амьдралдаа хэрэглэж байсан юмсын үлдэгдэл юм.