Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Romen.Roma
Ром
Тодорхойлолт:РОМ
Бүр анхнаасаа Ром дахь Христийн шашны бүлэг нь “бүгдэд таньж мэдэгдсэн хамгийн агуу бөгөөд хамгийн эртний Шашин, хамгийн алдартай хоёр элч Петр, Паул нарын Ромд үүсгэж байгуулсан Шашин хэмээн тооцогдсон. Энэхүү орон нутгийн Шашинд [Ром дахь Христийн шашны бүлэгт] элч нарын уламжлал үргэлж хадгалагдаж байсан учраас тэр нь онцгой гарал үүсэлтэй бөгөөд тийнхүү газар дэлхий дээрх итгэгчид болох бүхэл Шашин түүнтэй нийцэн зохицох ёстой (Лион хотын Иреней гэгээнтэн, 135-202). Хоёр элч хоёулаа Ромд тарчлан зовсон гэх баримт нь Ром дахь Христийн шашны бүлгийг илүү алдартай болгосон.