Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Revelationn.revelatio
Илчлэл

private revelations - хувийн илчлэлүүд
Тодорхойлолт:Энэ нь Тэнгэрбурхан өөрийгөө нээдэг, өөрийгөө харуулдаг, өөрийн санаачилгаар дэлхий ертөнц рүү хандан ярьдаг гэсэн утгатай.