Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Resurrectionn.resurrectio
Амилалт

Resurrection of the body - бие махбодын амилалт
Resurrection of the dead - үхлээс амилах
proofs or evidences of the Resurrection - Амилалтын баримт нотолгоо