Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Powern.munus
эрх мэдэл

power to bind and loose - холбох ба тайлах эрх мэдэл