Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Godn.Deus
Тэнгэрбурхан

adoration of God - Тэнгэрбурханыг шүтэн бишрэх
denying the existence of God - Тэнгэрбурханы оршихуйг үгүйсгэх
fear of God - Тэнгэрбурханаас эмээх айдас
giving thanks to God - Тэнгэрбурханд талархал өргөх (/ илэрхийлэх)
house of God - Тэнгэрбурханы өргөө
image of God - Тэнгэрбурханы дүр зураг
obeying God - Тэнгэрбурханд дуулгавартай байх
omniscience of God - Тэнгэрбурханы хязгааргүй их мэдлэг
praising God - Тэнгэрбурханыг магтах
seeking God - Тэнгэрбурханыг эрж хайх
worshiping of God - Тэнгэрбурханыг тахих
God is love - Тэнгэрбурхан бол энэрэл хайр
God is merciful - Тэнгэрбурхан бол нигүүлсэнгүй
God the Creator - Бүтээгч Тэнгэрбурхан
God the Father - Эцэг Тэнгэрбурхан
God the Holy Spirit - Ариун Сүнс Тэнгэрбурхан
God the Son - Тэнгэрбурхан Хүү
God's fidelity - Тэнгэрбурханы үнэнч байдал
God's Name - Тэнгэрбурханы нэр алдар
God's Providence - Тэнгэрбурханы өмөглөл
God's truth - Тэнгэрбурханы үнэн
will of God - Тэнгэрбурханы дур таалал
Image of God - Тэнгэрбурханы дүр төрх