Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Glorian.gloria
Сүр жавхлан
Тодорхойлолт:СҮР ЖАВХЛАН
(латинаар Gloria бөгөөд алдар хүнд, хүндэтгэл гэх утгатай): Есүсийн мэндэлсэн шөнө хоньчдын сонссон тэнгэр элч нарын баяр баясгалант дуу нь (Лк 2:14) есдүгээр зуунаас хойш энэ хэлбэрээрээ байгаа бөгөөд Христийн шашны эртний магтаалын анхны үг болсон юм. Тэр нь Тэнгэрбурханы магтаалыг дуулах ёслол төгөлдөр нэгэн хэлбэр мөн.