Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Gracen.gratia
хишиг ивээл

actual grace - одоогийн хишиг ивээл
habitual grace - зуршмал хишиг ивээл
sacramental grace - үндсэн ёслолын хишиг ивээл
sanctifying grace - ариусгах хишиг ивээл
grace of state - хишиг ивээлт байдал