Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Kyrie Gk. 'Lord'n.
Эзэн