Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Passionsn.passio
сэтгэлийн хөөрөл
Тодорхойлолт:Христийн зовлон шаналлыг тодорхойлох нэр томьёо.